“ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன்”. யோவான் 17:3

BTCC STATEMENT OF FAITH

One God Who is from Everlasting, the Father, the Son and the Holy Spirit. They are covenanted to walk together in love, as becomes a body of disciples of Jesus Christ, Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ is the acknowledgement as the only and sovereign Head of this Church.

Upcoming Events

Daily Bible Verses

``தேவனுடைய கிருபைவரங்களும் அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே.``ரோமர் 11:29
``For the gifts and the calling of God are irrevocable.” Romans 11:29

Our Image Gallery