“ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன்”. யோவான் 17:3

BTCC STATEMENT OF FAITH

One God Who is from Everlasting, the Father, the Son and the Holy Spirit. They are covenanted to walk together in love, as becomes a body of disciples of Jesus Christ, Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ is the acknowledgement as the only and sovereign Head of this Church.

Monthly Events

Daily Bible Verses

“உபத்திரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறதென்று நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மைபாராட்டுகிறோம்.”ரோமர் 5:3,4
“More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.” Romans 5:3,4

Our Image Gallery