“ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன்”. யோவான் 17:3

BTCC STATEMENT OF FAITH

One God Who is from Everlasting, the Father, the Son and the Holy Spirit. They are covenanted to walk together in love, as becomes a body of disciples of Jesus Christ, Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ is the acknowledgement as the only and sovereign Head of this Church.

Upcoming Events

Daily Bible Verses

``...மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது நீ சமாதானத்தோடேபோய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு....``மாற்கு 5:37
``“… Daughter, your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.” Mark 5:34

Our Image Gallery