“ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன்”. யோவான் 17:3

BTCC STATEMENT OF FAITH

One God Who is from Everlasting, the Father, the Son and the Holy Spirit. They are covenanted to walk together in love, as becomes a body of disciples of Jesus Christ, Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ is the acknowledgement as the only and sovereign Head of this Church.

Monthly Events

Daily Bible Verses

“அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன்மூலமாய் மரணம் ஆண்டுகொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்களென்பது அதிக நிச்சயமாமே.”ரோமர் 5:17
``For if, because of one man’s trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ” Romans 5:17

Our Image Gallery