“ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன்”. யோவான் 17:3

BTCC STATEMENT OF FAITH

One God Who is from Everlasting, the Father, the Son and the Holy Spirit. They are covenanted to walk together in love, as becomes a body of disciples of Jesus Christ, Son of God, our Lord and Savior Jesus Christ is the acknowledgement as the only and sovereign Head of this Church.

Monthly Events

Daily Bible Verses

``தன்னைத் தான் உயர்த்துகிறவனெவனும் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்.``லூக்கா 14:11
“For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.” Luke 11:14

Our Image Gallery